Jak umorzyć wszystkie długi?

Jak umorzyć wszystkie długi i skutecznie się oddłużyć?

Jak umorzyć wszystkie długi u komornika, windykacji, banku, chwilówki i skutecznie się oddłużyć?

Podstawowy cel instytucji umorzenia długów niezaspokojonych w postępowaniu upadłościowym leży w umożliwieniu dłużnikowi powrotu do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie,

Umorzenie zobowiązań upadłego jest dopuszczalne tylko w stosunku do osoby fizycznej, w postanowieniu o zakończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku upadłego.

Żeby umorzyć wszystkie długi należy spełnić następujące warunki:

 • musisz wnioskować do wierzyciela o zwolnienie z długu (wzór znajdziesz na dole wpisu)
 • wierzyciel musi wyrazić zgodę na zwolnienie z długu
 • dłużnik musi zaakceptować zwolnienie z długu — bez tego kroku do umorzenia nie dochodzi.

Jak umorzyć długi w ZUSie?

Masz zadłużenie w ZUS i nie jesteś w stanie go spłacić? ZUS może Ci pomóc, np. rozłożyć na raty Twoje zobowiązania. W wyjątkowych przypadkach możesz starać się o całkowite umorzenie zadłużenia.

Pamiętaj jednak, że umorzenie takie ma negatywny skutek dla Twoich przyszłych świadczeń, np. emerytury.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Twój dług może być umorzony, jeżeli ZUS:

 • stwierdzi całkowitą nieściągalność należności
 • uzna, że jesteś w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej.

Co może stanowić przesłanki do umorzenia długu w ZUSie?

O trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej możemy mówić, gdy udowodnisz, że:

 • po opłaceniu  należności składkowych nie mógłbyś zaspokoić niezbędnych potrzeb życiowych Twoich i Twojej rodziny,
 • poniosłeś straty materialne w wyniku klęski żywiołowej (lub innego nadzwyczajnego zdarzenia), które spowodowały, że opłacenie należności z tytułu składek mogłoby pozbawić Cię możliwości dalszego prowadzenia działalności,
 • przewlekle chorujesz albo opiekujesz się przewlekle chorym członkiem rodziny i dlatego nie możesz zarobić tyle, żeby opłacić należności.

Prośba o umorzenie długu

Jak napisać wniosek o umorzenie długu? Umorzenie długu w upadłości konsumenckiej  to działanie które można zastosować spełniając kilka warunków. Podstawową zasadą jest to, że niewypłacalność była następstwem wyjątkowych i niezależnych od upadłego okoliczności.

Przesłanka rzetelnego wykonywania obowiązków nałożonych na upadłego w postępowaniu upadłościowym wiąże się z ograniczeniem zakresu zastosowania przepisów o oddłużeniu do osób, w stosunku do których przeprowadzono postępowanie upadłościowe.

Oddłużenie w postępowaniu upadłościowym może nastąpić tylko na wniosek upadłego, który może zostać złożony w każdym czasie przed zakończeniem postępowania30. Upadły może złożyć wniosek o umorzenie reszty długów niezależnie od tego, czy sam wnioskował o ogłoszenie swojej upadłości, czy też upadłość ogłoszono na wniosek wierzyciela.

Umorzenie długu po ilu latach

Obecnie dług staje się nieważny już po 6 latach od podpisania umowy! Osoby, które mają długi w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej lub płatności za faktury przedawniają się po 3 latach.

Przepisy Kodeksu cywilnego wspominają o upływie terminu przedawnienia długu. Oznacza to, że przedawnienie długu istnieje, ale nie oznacza, że dług wygasa z urzędu i przestaje zobowiązywać.

Nowa ustawa o przedawnieniu długu obowiązuje od maja 2018 roku.

Czy dług przechodzi na dzieci?

Oddłużenie osoby zmarłej mija się z celem, gdyż jej spadkobiercy mogą uchylić się od  odpowiedzialności za długi spadkowe w o wiele prostszy sposób, składając oświadczenie o odrzuceniu spadku.

Jak umorzyć dług u komornika

Do umorzenia postępowania komorniczego dochodzi z reguły, kiedy dłużnik nie ma jak oddać długu. Komornik może umorzyć dług w przypadku bezskutecznej egzekucji, gdy nie może wyegzekwować od dłużnika zasądzonych świadczeń.

Warto pamiętać, że nie oznacza to równocześnie, że dług przepada. Dług istnieje i dopóki nie minie termin przedawnienia, może być dochodzony przez wierzyciela.

Niezależnie czy chcesz oddłużyć się z chwilówek, kredytów, zaległości w ZUS czy US, możesz starać się o umorzenie długu u komornika.

W skrócie: Umorzenie egzekucji komorniczej oznacza koniec ściągania długu przez komornika. Ale, że dług nadal istnieje.

Umorzenie długu przez wierzyciela. Wzór

Na każdym dłużniku ciąży obowiązek realizacji długu. Jednak wierzyciel może zwolnić dłużnika z długu, a dłużnik zwolnienie przyjmuje. Przykładowy wzór umowy zwolnienia z długu uregulowanej w art. 508 Kodeksu cywilnego zamieszczamy poniżej:

                                                                Umowa zwolnienia z długu

Zawarta w dniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. w  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

pomiędzy:

imię i nazwisko dłużnika oraz adres i numer PESEL  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     

zwanym dalej Dłużnikiem,

a

dane Wierzyciela                

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     

zwanym dalej Wierzycielem.

§ 1

Strony oświadczają, iż z tytułu  (rodzaj umowy). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . r.  Wierzyciel ma w stosunku do Dłużnika wymagalne i nieprzedawnione roszczenie o zapłatę  (kwota roszczenia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (słownie:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

§ 2

Wierzyciel zwalnia Dłużnika z długu, o którym mowa w § 1, natomiast Dłużnik to zwolnienie przyjmuje.

§ 3

1.            Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.            W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

3.            Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Podpisy

List do prezydenta o umorzenie długu

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało rozwiązania, które pozwolą osobom bezpiecznie wyjść z zadłużenia i odbudować normalne życie, bez wiecznego strachu przed komornikiem. Uchwaloną przez Sejm nowelizację ustawy – Prawo upadłościowe podpisał już Prezydent RP Andrzej Duda.

 • Do ogłoszenia upadłości wystarczy samo stwierdzenie, że dłużnik jest niewypłacalny, bo najczęściej oznacza to, że potrzebuje on pomocy w powrocie do normalnego życia
 • Dłużnik będzie mógł zawrzeć porozumienie z wierzycielem bez konieczności składania wniosku o upadłość
 • Z ochrony przed bezdomnością na równych zasadach będą mogli korzystać zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy
 • Sąd ustali plan spłaty zadłużenia, biorąc pod uwagę sytuację dłużnika

Nowe regulacje usprawnią i przyspieszą oddłużenie. Upadłość konsumencka będzie, co do zasady, prowadzona w uproszczonej procedurze, bez wyznaczania sędziego – komisarza.

Dłużnik zawsze będzie mógł jednak wnieść do sądu skargę na nieprawidłowości w prowadzeniu czynności przez syndyka. Ponadto dłużnikowi będzie można zaproponować szybką sprzedaż całego podlegającego egzekucji majątku, co skróci czas postępowania upadłościowego do minimum.

Jak spłacić długi nie mając pieniędzy?

Postaraj się o kredyt lub pożyczkę konsolidacyjną pozabankową. Wydłuż okres kredytowania lub odrocz spłatę kredytów. Przestań się dalej się zadłużać.

Jak uzasadnić umorzenie długu?

Umorzenie długu w upadłości konsumenckiej wymaga odpowiedniego uzasadnienia, zatem potrzebujesz przygotować odpowiedni opis Twojej sytuacji oraz perspektyw lub ich braku na zmianę.

Jak spłacić wszystkie długi?

Dobrym krokiem okazuje się przeanalizowanie naszych dochodów i wydatków. Czy obecna pensja rzeczywiście pokrywa wszystkie koszty, a może koszty da się zredukować i przeznaczyć nadmiarową gotówkę na spłatę zadłużenia? Oddłużanie – na czym polega?

Źródła: ZUS.pl, gofin.pl, gov.pl

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
⭐⭐⭐⭐⭐ Klient dodał opinię 1 dzień temu. Zadaj pytanie.x
Kredyty | Oddłużanie | Pożyczki pod zastaw nieruchomości
Scroll to Top
Oceń! ⭐⭐⭐⭐⭐
★Conectum Finanse - Oddłużanie, Kredyty, Pomoc oddłużeniowa
◦Ocena: 4.8/5 z 9446 Opinii o Conectum, Oddłużaniu, kredytach i pożyczkach