Oddłużanie firm

Przyczyny bankructw firm w Polsce

Bankrut – czyli, co dalej będzie działo się z Polską.

Bankrut. O polskich firmach i ich perspektywach. Wzrost bankructw i restrukturyzacji.

O ok. 21 proc., w porównaniu z poprzednim rokiem, wzrosła liczba ogłoszonych przez sądy upadłości i restrukturyzacji firm w Polsce. Ostatni raz do takiej sytuacji doszło w 2012 r.

Pomimo tego, że gospodarka od kilku miesięcy rośnie, w ostatnich trzech kwartałach Polska odnotowała wzrost PKB o ok. 5 proc. Obserwujemy wzrost ogłoszonych upadłości i restrukturyzacji firm. Niestety w górę poszły też koszty pracy i materiałów, a to sprawia spółkom niemałe trudności. Przedsiębiorstwa nie radzą sobie również z opóźnieniami związanymi z realizacją faktur i wydłużającymi się terminami płatności.

Biznes wielu branż dotykają poważne trudności. Ze względu min. na dużą konkurencję, która nie pozwala zwiększać marż oraz wzrost kosztów działalności, chociażby wynagrodzeń pracowników dochodzi do patologicznych sytuacji w polskim obrocie gospodarczym.

Firmy nie mogą wszystkiego zrekompensować wzrostem cen. Nie pozwala im na to sytuacja na rynku, a renegocjowanie wcześniej zawartych kontraktów jest często niemożliwe. W konsekwencji spółki mniej zarabiają i zaczynają mieć problemy z płynnością finansową.

Wprowadzane zmiany nie są zawsze z korzyścią dla firm.

Konta bankowe blokowane nawet na 3 miesiące.

W połowie stycznia weszła w życie tzw. ustawa STIR, która daje skarbówce możliwości prześwietlania rachunków bankowych polskich przedsiębiorców.
Konta bankowe firm mogą być blokowane na 72 godziny, z przedłużeniem terminu o 3 miesiące. W sytuacji, gdy firma jest podejrzewana o wyłudzanie podatków. A co w sytuacji, gdy jest to rachunek bankowy, na którym mamy też prywatne oszczędności? Albo, gdy to jest koniec miesiąca i firma powinna wypłacić pracownikom wynagrodzenia? Niestety nie będzie to obchodzić urzędników.

Od 1 lipca split payment. Kontrowersyjny eksperyment.

Split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności. Przedsiębiorcy opłacając faktury będą mogli przelać VAT na specjalny rachunek bankowy, do którego odbiorca nie będzie miał dostępu. Pieniądze z tego rachunku będą mogły służyć tylko do zapłaty podatku lub zapłacenia VAT na specjalny rachunek innego odbiorcy. Jeżeli ktoś będzie chciał przekazać te pieniądze na swój normalny rachunek, będzie musiał pisać podanie do Naczelnika. Ten będzie miał 60 dni na decyzję, czy podatnik może uzyskać dostęp do własnych pieniędzy.

W teorii ma to służyć uszczelnienie systemu i ograniczeniu wyłudzeń.

Czytaj również: Eksperyment VAT, czyli kolejna ustawa „jakoś to będzie”

Głośne sprawy ostatnich tygodni.

W ostatnim czasie dużo mówi się o aferze GetBack, który wszczął przyspieszone postępowanie układowe oraz o Próchniku, który ogłosił upadłość. Swoje problemy ma również branża budowlana. Choć notuje się spiętrzenie robót to bardzo szybko obniża się rentowność zawartych kontraktów.

W Polsce jest coraz więcej bankrutów. Skoro jest tak dobrze, to czemu jest tak źle?

W 2017 r. 889 przedsiębiorstw zbankrutowało. Z danych gospodarczych wynika, że rok wcześniej sądy ogłosiły upadłość 775 firm. To oznacza wzrost o blisko 15 proc. Polskie przedsiębiorstwa coraz częściej wegetują, a marże nie są już zasadzie możliwe do podniesienia. Tymczasem niestety w 2018 roku ma być jeszcze gorzej. Analizując dane z pierwszych miesięcy 2018 roku można prognozować, że liczba upadłości w tym roku będzie jeszcze wyższa. Z wyliczeń wywiadowni gospodarczych wynika, że prawdopodobnie przekroczy 1000, co oznacza wzrost o co najmniej 12 proc.

Dlaczego firmy w Polsce bankrutują? Przedstawiciele, reprezentujący małe i średnie firmy, jako przyczyny rosnącej fali bankructw wskazali ciągłe opóźnianie płatności, czyli zatory płatnicze, a także upadłości kontrahentów. Jednak pierwszym powodem bankructw były ich zdaniem nietrafione decyzje inwestycyjne.

Przyczyny bankructw firm w Polsce

Jakie są perspektywy na przyszłość?

Ponad ćwierć miliona przedsiębiorstw nie reguluje terminowo płatności. Zalegają już z ponad 25 mld zł. W bazach Biur Informacji Gospodarczej są ponad 264 tys. firm nieregulujących terminowo zobowiązań wobec kontrahentów i banków. Ich łączne zaległości wynoszą prawie 25,2 mld zł. Największe zaległości mają firmy handlowe, budowlane i przetwórcze. Pod względem odsetka firm, których dotyczy problem z terminowym regulowaniem należności najgorzej wypadają górnictwo.

A będzie jeszcze gorzej. 

Tymczasem nowa opłata dla zmotoryzowanych firm. Opłata jakościowa.

https://twitter.com/Conectum_PL/status/1014098927593971712

Zaciekawiło? Udostępnij!

Kpitalizm vs socjalizm

Kapitalizm a socjalizm. Różnice.

Czym różni się kapitalizm od socjalizmu?
****

A wiecie czym się rożni
kapitalizm od socjalizmu?
W kapitalizmie człowiek
wykorzystuje człowieka…
a w socjalizmie…
….
odwrotnie. 

Studium przypadku. 

Istotną rolę w procesach społeczno-gospodarczych odgrywają stosunki własnościowe, czyli stosunki powstające między ludźmi w związku z korzystaniem z dóbr oraz decydowaniem o własności.

O prywatyzacji.

Prywatyzacja, czyli przekształcenie sektora państwowego w prywatny jest tym zjawiskiem, którego rozmiary w ostatnich latach przerosły przewidywania analityków gospodarczej sytuacji na świecie. Własnością prywatną dysponuje właściciel zainteresowany efektywnym wykorzystaniem posiadanego majątku i jego dalszym rozwojem, co prowadzi do wyższej efektywności przedsiębiorstw prywatnych, a w konsekwencji całej gospodarki oraz zwiększa możliwości podniesienia poziomu życia społeczeństwa.

Kpitalizm vs socjalizm

Polityczna gospodarka oraz wielka biurokracja.

Na konieczność prywatyzacji mają też wpływ czynniki polityczne. Wielu ekonomistów zwraca uwagę na zagrożenie nowej demokracji przez utrzymywanie dużego sektora państwowego. Prywatyzacja jest jedyną drogą przełamywania politycznego sterowania gospodarką oraz dominacji centralnej biurokracji.

Rozwój demokracji jest zatem nierozerwalnie związany z prywatyzacją, gdyż tylko człowiek niezależny ekonomicznie może w sposób wolny decydować o sobie i sprawach publicznych. Upowszechnienie własności jest więc drogą do rozwoju demokracji. Prywatyzacja w naszym kraju jest fundamentem, a zarazem niezwykle złożonym problemem budowy gospodarki rynkowej. Prywatyzacja polskiej gospodarki jest logiczną konsekwencją transformacji systemowej zapoczątkowanej wyborami parlamentarnymi 4 czerwca 1989 r. Polskie społeczeństwo wypowiedziało się w nich jednoznacznie za zmianą systemu społeczno-gospodarczego i przejściem do systemu gospodarki rynkowej. Realizacja tego celu nie była możliwa bez prywatyzacji gospodarki i dominującej pozycji prywatnej własności w gospodarce.

Praktyka gospodarki światowej dowodzi, że sektor prywatny jest bardziej innowacyjny i efektywny niż publiczny i lepiej zaspokaja potrzeby społeczeństwa, mimo że kieruje się nastawieniem egoistycznym, tj. zyskiem.

Przykład: Pierwsza polska kopalnia prywatna.

Na początku lat 90. XX w. badania opinii publicznej dowodziły, że większość społeczeństwa uznaje przewagę własności prywatnej nad państwową, którą definiowano jako ogólną i marnotrawiącą dla budżetu, na który składają się podatki.

Mieliśmy wówczas świeżo w pamięci absurdy gospodarki socjalistycznej. Dziś prawdę o przewadze firm prywatnych nad państwowymi trzeba przypominać na nowo. Wiele grup społecznych, mających poczucie deprywacji, z nostalgią wspomina nie tylko względny egalitaryzm czasów socjalizmu, lecz także przyjazną „niszę” przedsiębiorstwa państwowego. Zapomina się o dolegliwościach związanych z nieracjonalnością, marnotrawstwem, złą organizacja pracy itd. Przy tym postawy społeczne nie poddają się łatwej interpretacji. Jak wynika z badań, Polacy w swej większości nadal deklaratywnie popierają prywatyzację, jednak są coraz bardziej krytyczni wobec wszystkich konkretnych jej form. Prywatyzacja należy więc do tych zjawisk, które wzbudzają najbardziej ambiwalentne postawy. Istniejące obecnie przedsiębiorstwa państwowe, mimo iż są lepiej przystosowane do gospodarki rynkowej, niż kilkanaście lat temu, są jednak nadal mniej efektywne od prywatnych. Według wszystkie wskaźniki ekonomiczne wskazują na to jednoznacznie – przedsiębiorstwa prywatne osiągają pod każdym względem lepsze wyniki niż przedsiębiorstwa państwowe.

Stosunek społeczeństwa do prywatyzacji w 2022 r.

Rentowność sektora państwowego jest ujemna, sektora prywatnego dodatnia i cechuje się tendencją wzrostową. Przedsiębiorstwa prywatne osiągają trzykrotnie wyższe przychody ze sprzedaży na jednego pracownika i mają prawie trzy razy wyższy poziom inwestycji. A jednak jeszcze nigdy od początku procesu transformacji stosunek społeczeństwa do konkretnych form prywatyzacji, zwłaszcza do sprzedawania przedsiębiorstw państwowych kapitałowi zagranicznemu, nie był tak zły.

Tak więc z różnych powodów bilans gospodarczy prywatyzacji i jej odbiór publiczny to dwie różne sprawy. Rachunek ekonomiczny jest dodatni – narodziła się konkurencyjna gospodarka o rosnącej zdolności eksportowej. W odbiorze publicznym wygrał jednak negatywny odbiór prywatyzacji. I nic dziwnego: nasi politycy przedstawiają prywatyzację niemal wyłącznie w czarnych barwach. Tę propagandę chętnie podchwytują media szukające sensacyjnych tematów na pierwszą stronę. Te oskarżenia, skupiające uwagę na jednym tylko aspekcie zjawiska, kształtują opinię społeczeństwa. I tak koło się zamyka. A prawda jak zwykle leży pośrodku!

Należałoby stwierdzić, że prywatyzacja, czyli przeniesienie własności z sektora publicznego do sektora prywatnego, zwiększa efektywność ekonomiczną dzięki bardziej twardym ograniczeniom budżetowym i wzrastającej dyscyplinie finansowej.

W sytuacji kiedy „państwo posiada prawa własności, a nie jednostki, wtedy żaden indywidualny podmiot nie ma motywacji, aby troszczyć się o to, czy efektywnie wykorzystujemy zasoby finansowe, osobowe i inne.

W sektorze prywatnym występują silne, zindywidualizowane bodźce i motywy do efektywnej alokacji zasobów i ich racjonalnego wykorzystania, w sprywatyzowanych przedsiębiorstwach może być stosowana zasada swobodnego przekazywania praw własności, co zwiększa skłonność do wprowadzenia nowych technologii; działania te powinny prowadzić do wzrostu efektywności produkcyjnej.

Wymiana dóbr to przede wszystkim wymiana praw własności do nich: swobodna wymiana praw własności jest najlepszą gwarancją, że zasoby gospodarcze trafią w ręce tych, którzy potrafią je wykorzystać najlepiej, – własność prywatna oznacza, że jednostki dysponują możliwością wykluczenia innych osób z dostępu do pewnych dóbr oraz mają swobodę przekazywania posiadanych praw.

Badania empiryczne potwierdzają najczęściej wyższą efektywność gospodarczą firm stanowiących własność prywatną w porównaniu z własnością państwową, samorządową, komunalną czy też non profit.

Temat: drukarz, który odmówił druku plakatów LGBT

Podsumowanie.

Prywatyzacja pozwala na zastąpienie: maksymalizujących wielkość firmy kierowników, dyrektorów, przełożonych i maksymalizujących głosy polityków przez maksymalizujących zysk przedsiębiorców, zmienia kryteria powodzenia. Prywatyzacja, uwalniając przedsiębiorstwo od balastu politycznej interwencji i nierynkowych wytycznych działania, ogranicza możliwość polityków do wpływania na działania przedsiębiorstwa w kierunku, który służy ich osobistym celom. Prywatyzacja chroni przedsiębiorstwa przed uleganiem partykularnym naciskom politycznym kosztem efektywności rynkowej, porządkuje ich cele i poprawia sprawność działania.

Źródła: lex.pl, wikipedia.org, wykop.pl, conectumfinanse.pl, Słownik Języka Polskiego
grafika: prostaekonomia.pl

Kontakt: Oddłużanie osób i firm Conectum

Co zrobić z zadłużeniem, gdy upada mały biznes? Pytanie #2

Co zrobić z zadłużeniem, gdy upada mały biznes? Pytanie #2

Pytanie Czytelnika # 2 [grudzień 2019]

Witam, mam za sobą nieudany biznes – wciąż jestem winien bankom, i nawet firmom pożyczkowym należności w ramach kredytu firmowego oraz pożyczek pozabankowych i chwilówek, dodatkowo dwie płatności podatków kwartalnych.

Niedawno moja mała firma znalazła się w sytuacji krytycznej w wyniku niewypłacalności głównego kontrahenta i obecnie pracuję nad zlikwidowaniem wszystkich moich aktywów. Prowadziłem firmę transportowo-budowlaną od 3 lat.

Zalegam z płatnościami za podatki od zysków, których prawdopodobniej nigdy nie osiągnę. Mam wystarczającą ilość gotówki, aby zapłacić kilka rat pożyczek i kredytów oraz części podatków. Mogę technicznie pozwolić sobie na pożyczkę od rodziny i znajomych, ale wymagałoby to w dalszej perspektywie spłaty również tych zadłużeń, co pociągnęłoby za sobą moją niewypłacalność.

Zastanawiam się, czy jest coś, co mogę zrobić, na przykład skontaktować się z urzędem skarbowym, bankiem, i firmami pożyczkowymi i wyjaśnić moją sytuację. Pomyślałem, że najpierw zapytam, dziękuję za pomoc. Jaką poradę lub pomoc możecie Państwo zaoferować?

Jacek, Warszawa


Odpowiedź Conectum.

Panie Jacku, dziękujemy za pytanie od Pana. Prowadząc działalność gospodarczą należy dokonać pewnych szacunków kwartalnych w ramach podatku dochodowego oraz rozliczeń miesięcznych VAT.
Niestety, jeśli Pana zysk będzie niższy niż oczekiwano, tak jak w tym przypadku należy liczyć się z możliwością zawieszenia lub nawet zamknięcia działalności gospodarczej w momencie, gdy długi jeszcze się nie nawarstwiły.

Kwartalny system podatkowy.

System podatkowy w Polsce, w przypadku podatku dochodowego płaconego kwartalnie, oznacza, że ​​może Pan płacić podatek dochodowy, gdy zarabia się lub uzyskuje dochód w ciągu roku. Można to zrobić poprzez zaliczkowe płatności podatkowe. Jeśli nie wpłaci się wystarczającej kwoty podatku przez kwartał, wyrównuje się podatek za cały rok do 30 kwietnia następnego roku. Ogólnie rzecz biorąc, podatnicy powinni szacować podatki w czterech ratach. Jeśli jednak w ciągu roku otrzymujesz nierównomiernie dochody, możesz mieć możliwość różnicowania kwot płatności w celu uniknięcia lub zminimalizowania ryzyka utraty płynności finansowej działalności gospodarczej. Ciekawy sposób księgowania podatków można znaleźć tutaj: Orzeczenie sądu VAT i podatek dochodowy.

Na czym to polega? Nadpłatę z podatku VAT może Pan przeznaczyć na poczet przyszłych zobowiązań a nawet spłatę zaległego podatku dochodowego. 
Z kolei jak stanowi z art. 76 § 1 Ordynacji podatkowej nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę określonych w decyzji, o której mowa w art. 53a, oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. [Wniosek o przeksięgowanie dostępny tutaj].

Kredyty bankowe oraz pożyczki pozabankowe zawierają w kwocie brutto (do spłaty) odsetki, prowizję i często ubezpieczenie. Przy wcześniejszej spłacie takich pożyczek część tej kwoty trafia do Pana. Tak przynajmniej brzmi oficjalna linia orzecznictwa w Polsce. Jeśli nie dokonał Pan wymaganej zapłaty raty kredytu gotówkowego, pożyczki, lub podatku z powodu wypadku, katastrofy lub innych niecodziennych okoliczności, a zaległość była spowodowana uzasadnioną przyczyną, a nie świadomym zaniedbaniem powinno udać się takie zobowiązania spłacać ratalnie za zgodą wierzycieli (tzw. ugoda). Co do kredytów i pożyczek, często najlepszym rozwiązaniem w przypadku możliwości wzięcia pożyczki u rodziny i znajomych jest po prostu skorzystanie z takiej pożyczki. 

Ciekawym zabiegiem prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej jest tzw. upadłość przedsiębiorstw. Oczywiście należy uprzednio ją ogłosić zanim ogłasza się upadłość konsumenta! Szczegóły: Upadłość przedsiębiorcy.

Warto zatem rozmawiać z wierzycielami, a gdyby miał Pan z tym problemy, nie wiedział jak się za to zabrać lub po prostu chciałby Pan zlecić oddłużanie profesjonalnej firmie zachęcamy do kontaktu 😉

Oddłużanie osób i firm Conectum


#Podatki #VAT #Oddłużanie #Firma
Masz pytania? Napisz do nas: admin@conectumfinanse.pl
Kredyty | Oddłużanie | Pożyczki pod zastaw nieruchomości
Scroll to Top
Oceń! ⭐⭐⭐⭐⭐
★Conectum Finanse - Oddłużanie, Kredyty, Pomoc oddłużeniowa
◦Ocena: 4.8/5 z 9446 Opinii o Conectum, Oddłużaniu, kredytach i pożyczkach